موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

برای یک مشکل امکان دارد راه حل بسیار ساده تری هم وجود داشته باشد
فقط کافیست نوع دیگری به مشکل نگاه کنیم