موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

خوشبخت ترین مردم ، کسی است که نفس او متقاضی طاعت خدا باشد