موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

سرنوشت آینده ما از کوشش جسمی ما نیست،

از طرز فکرها و دیدگاه های ما است.